Pazarlama Programı Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  I.YARIYIL

TDB 1801 TÜRK DİLİ I ( ZORUNLU)

Türk dilinin tarihi, yapısal özellikleri, dil-kültür-toplum ilişkisi, toplumsal hayatta dilin önemi ve dünya dilleri ile ilişkisini kazandırmak

ATB 1801  ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I (ZORUNLU)

Dünya ülkelerinin ve Türkiye'nin siyasal, askeri ve ekonomik olarak içerisinde bulunduğu şartlar göz önüne alınarak suretiyle İstiklal Savaşı'nın ve Türk İnkılabının hangi güç koşullar altında gerçekleştirildiğini anlatmak

YDB 1801/YDB 1803/YDB 1805 YABANCI DİL I /İNGİLİZCE-ALMANCA FRANSIZCA (ZORUNLU/SEÇMELİ)

Yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır

MAP 1801 MATEMATİK  I (ZORUNLU)

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları kazandırmak.

İŞY 1819  EKONOMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, ekonomi bilimine göre, ekonominin temel özelliklerini kavrayabilmesini, ekonominin temel özelliklerine göre ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemleri tanıyabilmesini, arz ve talebi, fiyatlar genel düzeyindeki ve üretim düzeyindeki değişmelerin etkilerini analiz edebilmesini, para ve maliye politikalarını ve etkilerini kavrayabilmesini sağlamaktır

PZR 1001 PAZARLAMA İLKELERİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, işletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz ederek, pazarlama anlayışı belirleyebilmesini, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresini analiz edebilmesini, pazar bölümlerini değerlendirebilmesine, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılmasına, katkıda bulunabilmesini, ürün yaşam dönemlerini saptayarak satış artırıcı tedbirler alabilmesini, pazar yapısı, rekabet durumu ve işletme amaçlarına göre, fiyatın belirlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilmesini, hedef pazara göre tutundurma karmasının oluşmasına yardımcı olabilmesini, pazarlama kanallarını belirleyebilmesini, amaçlamaktadır.

İŞY 1817 İSTATİSTİK (ZORUNLU)

Öğrencinin, edinilen teorik bilgilere göre tanımlayıcı istatistiki bilgileri belirleyebilmesini, problem durumuna göre, araştırmanın amacını, yöntemini, kapsamını, örneklemini ve veri toplama tekniklerini kullanılacak analiz yöntemine göre toplanan verileri paket programlara işleyebilmesini, bulguları yorumlayabilmesini ve raporlayabilmesini sağlayacaktır.

 

 

İŞY 1801 İŞLETME YÖNETİMİ I (ZORUNLU)

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek ile ilgili karar süreçlerini hakkında bilgi kazandırmak.

İŞY 1807 TEMEL HUKUK (ZORUNLU)

Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kurumları ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırmayı  ve geliştirmektir

RTV 1801 İLETİŞİM (ZORUNLU)

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  II.YARIYIL

TDB 1802 TÜRK DİLİ II ( ZORUNLU)

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma süreci hakkında deneyim kazandırmak.

ATB 1802  ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I (ZORUNLU)

Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmelerine yardımcı olmak.

YDB 1801/YDB 1803/YDB 1805 YABANCI DİL I /İNGİLİZCE-ALMANCA FRANSIZCA (ZORUNLU/SEÇMELİ)

Bu ders, yabancı dile ilişkin farkındalığını artırırken İşletme dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar. Akademik okuma ve dinleme bazlı iletişimsel becerilerin, eleştirel düşüncenin öğrenci tarafından özümsenmesine önem verir.

MAP 1801 MATEMATİK  II (ZORUNLU)

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar; Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile ilgili bilgiler vermek.

İŞY 1834  İŞLETME YÖNETİMİ II (ZORUNLU)

İşletme yönetimini oluşturan organları, fonksiyonları  ve uygulamalarını, işletmeleri oluşturan ana bölümleri üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak. Üretimin gerçekleşebilmesi için yapılacak çalışmaların örgütlenmesi, kapasite ve stok planlaması, gelir ve gider hesaplarını yönetmek borç ve alacakları yönetmek, varlıkları yönetmek. Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Örgütsel Kültür ile ilgili bilgi göçerimi yapmak.

 

 

BİP 1820 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (ZORUNLU)

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnternet ve internet tarayıcısı sistemlerini öğretmek, elektronik posta yönetimini kavramasına yardımcı olmak.

MUH 1806 GENEL MUHASEBE (SEÇMELİ)

Muhasebe sistemini oluşturarak muhasebe kayıtlarını yapmak, muhasebenin temel kavramları kazandırmak , temel mali tablolar ile ilgili bilgiler vermek.

İŞY 1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (SEÇMELİ)

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Kalite kavramı, Standard ve Standardizasyon, Kalite Yönetim Sistemi modellerinin açıklanması.

RTV 1804 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (SEÇMELİ)

Bu ders ile öğrenci; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılacaktır. Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Protokol konuşması

PZR 1502 HALKLA İLİŞKİLER(SEÇMELİ)

Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar, halkla ilişkilerde mesaj, kamuoyu ve medya ile ilişkiler, sponsorluk faaliyetleri . İşletmelerin halkla ilişkiler araçlarını kullanımları.

İŞY 1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ(SEÇMELİ)

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Araştırma Konularını Seçme, Araştırma Yaparken uyulması gereken etik kurallar, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Sunumu Yapma becerisi kazandırılır.

İŞY 1820 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(SEÇMELİ)

Bu derste insan kaynaklarını yönetmek ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Çalışma Çizelgesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, İşletme Kuralları, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast-Üst Koordinasyonu, Motivasyon çalışmaları ve iş analizleri.

SGP 1/804 ÇEVRE KORUMA(SEÇMELİ)

Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, Çevre Yönetmelik Bilgisi, Atık Depolama, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği uygulamaları.

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  III.YARIYIL

PZR 2001 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, işletmenin misyon ve vizyonuna göre işletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilmesini; işletmenin tutundurma amaçlarına göre işletme ve ürün hakkında çevreye bilgi verebilmesini ve sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunabilecektir.  Tutundurma stratejileri, satış elamanları ve müşterilerin özelliklerine ve aracılara göre satış elemanlarına, aracı ve müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmasını, hedef pazarın özelliklerine, tutundurma stratejilerine, satış faaliyetleri için gerekli araçların seçimine yardımcı olabilmesini sağlayacaktır.

 

PZR 2003 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, İşletmenin hedef ve stratejilerine göre müşteriler ile iletişim kurabilmesini ve müşterilerin özelliklerine göre sınıflandırılmasına yardımcı olabilmesini, online alışveriş sisteminin özelliklerine göre online tüketici davranışlarını, müşterilerin satın alma yöntem ve sıklıklarına göre de geleneksel tüketici davranışlarını yorumlayabilmesini, randevu alma ve verme kurallarına göre, randevu düzenleyebilmesini ve izleyebilmesini, ağırlama tekniklerine göre müşteriyi ağırlayabilmesini, müşteriyi elde tutma programlarına göre, müşteri değeri yaratmak konusunda ve müşteri memnuniyeti ölçme tekniklerine göre müşteri memnuniyet ölçümüne yardımcı olmayı sağlamaktır.

MUH 2811 BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI (ZORUNLU)

Paket program kullanarak muhasebe kaydi yapmak, stok programlari, cari hesap kartlari oluşturmak

PZR 2007  PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (ZORUNLU)

Öğrencinin, problemi açık bir şekilde ortaya koyabilmesini ve pazarlama araştırma amacını belirleyebilmesini, pazarlama araştırması için veri kaynaklarını ve veri toplama yöntemlerini belirleyebilmesini, pazarlama araştırmasında örnek kitleyi belirleyebilmesini ve örnekleme sürecini yerine getirebilmesini, verileri toplayıp analiz ederek, raporlayabilmesini sağlamaktır.

PZR 2005 GLOBAL PAZARLAMA (ZORUNLU)

Uluslararası pazarların yapısına göre müşteri, işletme beklentilerini ve uluslararası pazarlarda işletme satış strateji ve politikalarına göre  müşterileri belirleyebilmesini, uluslararası pazarlarda işletme hedef ve stratejilerine göre pazarlama faaliyetlerini planlamaya ve pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olabilmesini sağlamaktır

PZR 2009  SATIŞ YÖNETİMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin; potansiyel müşteriler için kaynakları araştırarak müşterilerin özelliklerini tespit edebilmesi, satış öncesi hazırlık yaparak satış sürecini gerçekleştirebilmesi, satış sonrası hizmetleri takip edebilmesi ve satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlayabilmesi,  işletme içinde elde edilen verilere göre satışların mevcut durum analizini yapabilmesi ve böylece birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmesi, satışları tahmin edebilmesi ve satış kotalarını belirleyebilmesi, satışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetebilmesi, örgüt yapısını seçerek satış elemanlarının yetki ve sorumluluklarını belirleyebilmesi, satış ekibinin koordinasyonunu sağlayabilmesi ve performans değerlendirme kriterlerine göre satış elemanlarını denetleyebilmesine sağlamaktır.

PZR 2501 MESLEKİ YAZIŞMALAR (SEÇMELİ)

Bu dersle öğrencinin, pazarlamada kullanılan terimleri ve yazışma yöntemlerini uygulanması sağlanacaktır. Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri, İş Mektuplarının Yazılması, Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri

İŞY 2807 TİCARET HUKUKU (SEÇMELİ)

Bu dersle öğrencinin,  ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı hükümlerini inceleyebilmesi, ticaret şirketlerinde menkul kıymetler, pay senetleri, ortaklık ve tip değiştirme, iflas, rehin ve tasfiye işlemlerini yapabilmesi ve kambiyo senetlerin ile ilgili işlemleri yapabilmesi sağlanacaktır.

 

 

İŞY 2811 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönleri, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir

PZR 2503 MESLEKİ YABANCI DİL (SEÇMELİ)

Temel mesleki yabanci dil kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır

DŞT 2803 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (SEÇMELİ)

Bu ders ile öğrencinin; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme becerisi sağlanacaktır

PZRN 2507 MESLEK ETİĞİ  (SEÇMELİ)

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini ve meslek etiğini ve örnek olayları incelemek

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  IV.YARIYIL

PZR 2002 PAZARLAMA MEVZUATI (ZORUNLU)

Öğrencinin, sektör ve ürünün özelliklerine göre satış faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik vb. araştırabilmesini; mevzuata göre satışla ilgili belgelerin uygunluğunu kontrol edebilmesini, sektör ve ürünün özelliklerine göre satış personelini mevzuat hakkında eğitebilmesini; mevzuata göre satış faaliyetlerinin uygunluğunu takip edebilmesini sağlamaktır

PZR 2004 MARKA YÖNETİMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, işletme amaç ve stratejilerine göre, markanın tanınması ve duyurulmasını sağlayabilmesini, marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını uyumlaştırabilmesini, marka stratejilerini takip edebilmesini ve buna uygun davranabilmesini, rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markayı yeniden yapılandırabilmesini sağlamaktır

PZR 2006 PERAKENDE YÖNETİMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, sektöre, pazara ve müşteri özelliklerine göre perakendeci işletmelerin sınıflandırılmasını, yer türlerini belirleyebilmesini, mağaza düzeni hakkında bilgi elde edebilmesini, kategori yönetiminin oluşturulmasına, ürün çeşitlendirme planlama sürecine, fiyatlandırma türlerine, iletişim yöntemleri ve bütçesinin belirlenmesine iletişim programının planlanmasına katkıda bulunmasını sağlayacaktır

PZR 2008 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (ZORUNLU)

Öğrencinin, sektör ve pazar özelliklerine göre tüketiciyi tanıyabilmesini; tüketici davranış modellerini ve davranış rollerini anlayabilmesini, pazar, ürün ve müşteri özelliklerine göre satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptayabilmesini, tüketici satın alma karar sürecini değerlendirebilmesini ve tüketici satın alma davranışını yönetebilmesini sağlamaktır

PZR 2010 ELEKTRONİK PAZARLAMA (ZORUNLU)

Öğrencinin, işletmenin ürün ve satış stratejilerine göre E-Ticaret müşterilerini belirleyebilmesini; müşteri özelliklerine göre internet üzerinden veri tabanı oluşturarak pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olabilmesini, işletmenin satış strateji ve politikaları ile müşteri özelliklerine göre, E-Satış yapabilmesini, işletme,  pazar ve teknolojik gelişmelere göre web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncellemeleri yaptırabilmesini sağlamaktır.

PZR 2012 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (ZORUNLU)

Öğrencinin, pazara, ürüne, işletmenin satış hacmine ve satış yöntemine göre stok seviyesinin belirlenmesine katkıda bulunabilmesini ve maliyet faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olmasını, alınan siparişlere göre sevkiyat planlarını kontrol edebilecek ve ilk onayını yapabilmesini, yapılan sevkiyat planlarına göre de müşteri ile iletişim kurarak sipariş takibinde bulunabilmesini sağlamaktadır.

DŞT 2802 İHRACAT TEKNİKLERİ (SEÇMELİ)

Öğrencinin, ihracat türlerine göre uluslararası ticaretin şeklini belirlemeye yardımcı olabilmesini; uluslararası mevzuata göre satış anlaşmaları hazırlama için gerekli ön hazırlıkları yapabilmesini, uluslararası ticaretin türüne göre gerekli belgeleri hazırlatabilmesini, uluslararası ticaret anlaşmasına göre ödeme ve teslim şekillerini uygulamaya yardımcı olabilmesini sağlamaktır.

PZR 2502 TURİZM PAZARLAMASI (SEÇMELİ)

Genel pazarlama anlayışı; turizm hizmetleri pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından farklılıkları; hizmetlerin özellikleri; turizm pazarlama karması elemanları; turizm pazarlama politikası ve stratejilerinin anlatılması. , Turizm pazarlamasına giriş ve gelişimi, Turizm pazarlamasının özellikleri ve hedefleri, Turizm pazarının yapısı, Turistlerin satın alma davranışları, Turistik ürün planlaması ve stratejileri, Turistik ürün yaşam dönemleri ve stratejileri, Turizmde dağıtım kanalları ve dağıtım çeşitleri, Dağıtım stratejileri, Turizm işletmelerinde tutundurma kavramları, Tutundurma yöntemleri ve stratejileri, urizm pazarlama politikaları ve ilkeleri, Pazarlama politikalarının amaçları, bölümleri ve stratejileri, Uluslar arası turizm pazarlaması politikaları ve pazara girme stratejileri

PZR 2504 SATIŞ SAHA PLANLAMASI (SEÇMELİ)

Öğrenci, yapılacak işin türü ve özelliklerine göre kişisel bakımını ve günlük iş planını gerçekleştirebilmesini, işin ve katılımcıların özelliklerine göre toplantı gündemini belirleyebilmesini, toplantı için katılımcılara bilgi verebilmesini, işletmenin gelecekte tahminlediği iş yüküne göre ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörülmeyebilmesini, personelin izin planlamasını yapabilmesini, teşhir ve tanzim mekanlarını, fuar stantlarını düzenleyebilmesini, işin özelliklerine göre gerekli olan birincil ve ikincil verileri uygun veri toplama yöntemlerine göre toplayabilmesini ve uygun analiz teknikleri ile analiz ederek yorumlayabilmesini, örgüt yapısına uygun yazılı raporları hazırlayabilmesini, üst yönetime sunabilmeyi ve dosyalama arşivleme tekniklerine göre raporların dosyalanması ve arşivlenmesini sağlayabilecektir.

DŞT 2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II (SEÇMELİ)

Bu ders ile öğrencinin; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütme becerisi sağlanacaktır. Dış Ticaret Mevzuatını İzleme, İhracatçı Birlikleri İle İlişkileri Düzenleme, Temel İhracat Türlerini Uygulama, İthalat İşlemlerini Yürütme.

İŞY 2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI (SEÇMELİ)

Kalite kavramı, kalite ve standardizasyon ilişkisi, kalite çemberi, uluslararası kalite belgelerinin tanıtımı.

PZR 2506 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI (SEÇMELİ)

Reklâmın tür ve formatına karar verme, Reklâm fikri, Reklâm filmi çekim hazırlıkları, Reklâm kurgusu yapmak.

SGP 2802 İLK YARDIM (SEÇMELİ)

Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar , yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir. İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık 

 

PAZARLAMA PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU

DERSİN KODU

SINIF

Y.Y.

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

DERS SAATİ

K

AKTS

TDB

1801

1

1

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

0

2

2

2

ATB

1801

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1801

1

1

İNGİLİZCE I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1803

1

1

ALMANCA I

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1805

1

1

FRANSIZCA I

Z

2

0

0

2

2

2

MAP

1801

1

1

MATEMATİK I

Z

2

0

0

2

2

2

İŞY

1819

1

1

EKONOMİ

Z

2

1

0

3

3

4

PZR

1001

1

1

PAZARLAMA İLKELERİ

Z

4

1

0

5

5

6

İŞY

1817

1

1

İSTATİSTİK

Z

2

1

0

3

3

3

İŞY

1801

1

1

İŞLETME YÖNETİMİ I

Z

3

0

0

3

3

3

İŞY

1807

1

1

TEMEL HUKUK

Z

2

0

0

2

2

3

RTV

1801

1

1

İLETİŞİM

Z

2

0

0

2

2

3

 

 

 

 

TOPLAM

 

23

3

0

26

26

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDB

1802

1

2

TÜRK DİLİ II

Z

2

0

0

2

2

2

ATB

1802

1

2

ATATÜRK İLKELERİ. VE İNK.TARİHİ II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1802

1

2

İNGİLİZCE II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1804

1

2

ALMANCA II

Z

2

0

0

2

2

2

YDB

1806

1

2

FRANSIZCA II

Z

2

0

0

2

2

2

MAP

1802

1

2

MATEMATİK II

Z

2

0

0

2

2

2

İŞY

1834

1

2

İŞLETME YÖNETİMİ II

Z

2

0

0

2

2

2

BİP

1820

1

2

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I

Z

3

0

0

3

3

3

PZR

1498

1

2

MESLEK STAJI ( 20 İŞGÜNÜ)

Z

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

13

0

0

13

13

18

MUH

1806

1

2

GENEL MUHASEBE I*

S

3

0

0

3

3

3

İŞY

1816

1

2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ*

S

2

0

0

2

2

3

RTV

1804

1

2

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA*

S

2

0

0

2

2

3

PZR

1502

1

2

HALKLA İLİŞKİLER*

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1812

1

2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.*

S

2

0

0

2

2

3

İŞY

1820

1

2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ*

S

2

0

0

2

2

3

SGP

1804

1

2

ÇEVRE KORUMA*

S

2

0

0

2

2

3

 

 

1

2

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ*

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZR

2001

2

3

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.

Z

3

1

0

4

4

4

PZR

2003

2

3

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Z

2

0

0

2

2

2

MUH

2811

2

3

BİLG. MUHASEBE YAZILIMLARI*

Z

2

2

0

4

3

4

PZR

2007

2

3

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Z

2

1

0

3

3

4

PZR

2005

2

3

GLOBAL PAZARLAMA

Z

3

0

0

3

3

3

PZR

2009

2

3

SATIŞ YÖNETİMİ

Z

4

0

0

4

4

4

 

 

 

 

 

 

16

4

0

20

19

21

                       

PZR

2501

2

3

MESLEKİ YAZIŞMALAR*

S

2

1

0

3

3

3

İŞY

2807

2

3

TİCARET HUKUKU*

S

3

0

0

3

3

3

İŞY

2811

2

3

DAVRANIŞ BİLİMLERİ*

S

3

0

0

3

3

3

PZR

2503

2

3

MESLEKİ YABANCI DİL*

S

1

1

0

2

2

3

DŞT

2803

2

3

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I*

S

2

1

0

3

3

3

PZR

2507

2

3

MESLEK ETİĞİ*

S

2

0

0

2

2

3

 

 

2

3

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ*

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZR

2002

2

4

PAZARLAMA MEVZUATI

Z

2

0

0

2

2

2

PZR

2004

2

4

MARKA YÖNETİMİ

Z

2

0

0

2

2

2

PZR

2006

2

4

PERAKENDE YÖNETİMİ

Z

2

1

0

3

3

5

PZR

2008

2

4

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Z

2

1

0

3

3

3

PZR

2010

2

4

ELEKTRONİK PAZARLAMA

Z

1

1

0

2

2

2

PZR

2012

2

4

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Z

2

0

0

2

2

2

PZR

2498

2

4

MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)

Z

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

11

3

0

14

14

21

DŞT

2802

2

4

İHRACAT TEKNİKLERİ*

S

2

0

0

2

2

3

PZR

2502

2

4

TURİZM PAZARLAMASI*

S

2

1

0

3

3

3

PZR

2504

2

4

SATIŞ SAHA PLANLAMASI*

S

1

1

0

2

2

3

DŞT

2804

2

4

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II*

S

2

1

0

3

3

3

İŞY

2802

2

4

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI*

S

2

0

0

2

2

3

PZR

2506

2

4

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI*

S

2

1

0

3

3

3

SGP

2802

2

4

İLK YARDIM*

S

2

0

0

2

2

3

 

 

2

4

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ*

S

3

0

0

3

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

30

*

II.Y.Y  10 AKTS, III.Y.Y. 11 AKTS, IV.Y.Y. 10 AKTS SEÇİMLİK DERS SEÇİLECEKTİR.

   
                       

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler                          

Toplam

           

I.

Yarıyıl

 

0

AKTS                                 

30

           

II.

Yarıyıl

 

12

AKTS                                 

30

           

III.

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

IV:

Yarıyıl

 

9

AKTS                                 

30

           

Minimum Mezuniyet Kredisi  : 120 AKTS' dir.

             

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

Almanca I
Almanca II
Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Atatürk İlkeleri Ve İnk.Tarihi I
Atatürk İlkeleri Ve İnk.Tarihi II
Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi I
Çevre Koruma
Davranış Bilimleri
Dış Ticaret İşlemleri I
Dış Ticaret İşlemleri II
Ekonomi
Elektronik Pazarlama
Etkili Ve Güzel Konuşma
Fransızca I
Fransızca II
Genel Muhasebe I
Global Pazarlama
Halkla İlişkiler
İhracat Teknikleri
İletişim
İlk Yardım
İngilizce I
İngilizce II
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik
İşletme Yönetimi I
İşletme Yönetimi II
Kalite Güvence Ve Standartları
Kalite Yönetim Sistemleri
Marka Yönetimi
Matematik I
Matematik II
Meslek Etiği
Mesleki Yabancı Dil
Mesleki Yazışmalar
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama Araştırması
Pazarlama İletişim Teknikleri
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Mevzuatı
Perakende Yönetimi
Satış Saha Planlaması
Satış Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Televizyon Reklamcılığı
Temel Hukuk
Ticaret Hukuku
Turizm Pazarlaması
Tüketici Davranışları
Türk Dili I
Türk Dili II

 

Duyurular

 


Güncel ders programınıza "Döküman Arşivi"nden erişebilirsiniz


Ders Programlarını Okul içinde Duyuru panolarından da takip edebilirsiniz

Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu

 

 

Personel
Bağlantılar
Yukarı Çık